پیچک ( شهراد میدری )

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- نتا نت هاي مضرابي و با سنتور ميرقصي ( شهراد میدری )
- شيرم و از دست آهويت فراري ميشوم( شهراد میدری )
- خروار غمت به قدر مشتم کافي ست( شهراد میدری )
- سراغ ماه تو از شب نگيرم ( شهراد میدری )
- غزل آواز داري، من ندارم( شهراد میدری )
- من از ايل و تبار داريوشم( شهراد میدری )
- چه خونها از پرم بايد بريزم( شهراد میدری )
- بعد از این میخاهی آهو باش میخاهی نباش( شهراد میدری )
- کمتر گله کن فاصله تقصیر ندارد( شهراد میدری )
- باد بُر زد گیسوانت، باز دل دل میکنی ( شهراد میدری ) ...
- عشق من! بگذار تا راحت فراموشت کنم ( شهراد میدری )
- خش به خش شعر نوشتی که خزان هم نشناخت( شهراد میدری )
- با تو در من یک نفر هر شب شمالی میشود ( شهراد میدری )
- صدای پای تو بدجور دلبری دارد ( شهراد میدری )
- این پدر سوخته هی قهوه چرا میریزد؟ ( شهراد میدری )
- بی پشت و پناهی چه بخاهی چه نخاهی ( شهراد میدری )
- ماه، شوریده ی تحریری از این زیبایی( شهراد میدری )
- هوا نم نم، خيال دانه دارند ( شهراد میدری ) ...
- چه بارانها چک و چک قصه ميگفت ( شهراد میدری )
- دو پلک بسته آغاز ترانه ست( شهراد میدری )
- جهان آغاز خاهد* شد به دستم( شهراد میدری )
- پريشان گيسو و حالي به حالي ست ( شهراد میدری )
- سلامت باد هر ياديم هردو( شهراد میدری )
- به روي سينه ي من دست رد باش( شهراد میدری )
- سکوت و حسرت ديدار بفرست( شهراد میدری )
- شرابي در سبو مي ريختم کاش ( شهراد میدری )
- شبي تاريک.. حسي مخملي خيس( شهراد میدری )
- چهل شب جاي تو خالي ست بابا ( شهراد میدری )
- سکوتي ارغواني پوش و يلدا( شهراد میدری ) ...
- درو محصول بسياري نکرديم( شهراد میدری )
- خش و خش هاي برگش هست دنيا( شهراد میدری )
- سکوت و خلوتي رويايي و عشق( شهراد میدری )
- شبي دلخاه* بايد رفت تا تو( شهراد میدری )
- چه شيرين شوخ و شنگي چشم مستت( شهراد میدری )
- به هر بادي هواي يزدگرد است( شهراد میدری )
- هياهوي دوبيتي هاي ناب است( شهراد میدری )
- دو فنجان يخزده چايي قشنگ است ( شهراد میدری )
- چه سردِ سرد با هوهو رسيده( شهراد میدری )
- هزاران اسکلت تبعيد باهم( شهراد میدری )
- بجز هوهوي پاييزي نمانده ( شهراد میدری )
- چه سردِ سرد با هوهو رسيده( شهراد میدری )
- نديمان وفادار تو هستيــــــــــــــــم( شهراد میدری )
- صداي پاي تو با ناز رد شد ( شهراد میدری ) ...
- چه بيرنگ تو بودم، تو نبودي ( شهراد میدری )
- دوتا فنجان سر ميزم دوباره ( شهراد میدری )
- به باران نخ ببنديم و بميريم ( شهراد میدری )
- هنوز آواز تو در گوش من هست( شهراد میدری )
- براي نمره، هستي آفريده( شهراد میدری )
- خداي خانگي را دوست دارم( شهراد میدری )
- جهاني غرق خون و چاک چاک است( شهراد میدری )
صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد